Duỗi phục hồi kami trên nền chất tóc quăn, khô, xơ yếu, rụng nhiều Duỗi kami hương cafe cặp 800ml. Ngây ngất người dùng và khách hàng Cam kết dùng là nghiện